ره آورد انتظار
70 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
از واژه انتظار دو نوع برداشت شده است: برداشت صحیح که تحرّک آفرین و امیدبخش است و برداشت ویرانگر است که داراى مصادیقى هم مى باشد که در ذیل به آنها اشاره مى شود: میرفطروس مى گوید: «انتظار مذهب احتراز است، مذهبى است که منتظر را به گوشه گیرى مى کشاند و مانع تلاش مى شود، مذهبى است که نمى تواند کارى صورت دهد، پس دهن کجى مى کند و کنار مى کشد».( ) و همین برداشت از انتظار است که درباره ى انتظار مى نویسند: «… انتظار توده هاى رنجدیده را در یک عالم رؤیایى فرو مى برد و از آنچه در اطراف آنها مى گذرد غافل مى سازد، و آنها را به فرار از تعهدهاى اجتماعى تشویق مى کند. و به عبارت دیگر از نظر فردى عاملى است براى رکود و توقّف و از نظر اجتماعى وسیله اى است براى خاموش ساختن جنبش هاى ضدّ استعمارى