اشاراتی به سند سیادت سادات ابوالوفای کوهدشت
70 بازدید
محل ارائه: http://hekmatkoohdasht.ir/ و http://www.mirmalas.c
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
برداران و خواهران ایمانیم ! شجره سادات ابوالوفا ، مزین به مهر۲۶ نفر از علمای نجف اشرف از جمله حضرت آیت­الله­آخوند­خراسانی«ره»[۳] و آیت­الله محمد طه نجف«ره» است. به یقین خیلی از خوانندگان محترم نه آخوند خراسانی را خوب می­شناسند و نه طه نجف را ولی ای کاش شک محوران محترم ، در احوالات و شخصیت علمی و عملی این استوانه­های علم وعمل تحقیقاتی داشته باشند . به فرموده استاد معظم آیت­ الله احمد مبلغی (زیدعزه­ العالی) مرحوم آیت الله طه نجف«ره» همانند مرحوم آیت­الله مرعشی«ره» متخصص انساب بوده است . آخوند خراسانی هم شخصیت علمی و عملی او اظهر من الشمس است.او دارای بیش از سه هزار شاگرد بوده است و کفایه او برهانی قاطع وکافی برای جایگاه علمی اوست. به یقین آن بزرگواران بیش از این شک محوران ، عالم و متقی و تخصص و درد دین داشته­اند . پس و للتامل مجال یا اولی الاباب. البته گویند کسی می­گفت می­خواهم به نجف اشرف بروم و همه علمایش را محکوم کنم.گفتند چه طور؟ گفت هر چه فرمودند می­گویم اشتباه می­کنید !! امیدوارم برخی از خواننندگان مکرم چنین دیدگاهی را نداشته باشند. و گرنه :