تودهنی ضریح امام حسین(ع)به اسلام ستیزان
89 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
.گرچه ضریح ساخته شده ازطلا ونقره وچوب و...است ولی عظمت وقداست آن به خاطر انتساب آن به امام حسین (ع) است .این که پیامبر(ص) درموردامام علی(ع) می فرماید اگرازغلو غالیان بیم نداشتم درباره ات جمله ای میگفتم که خاک زیر پایت و قطرات آب وضویت را به عنوان تبرک می بردند گویای این نکته است که انتساب وملاقات آب وخاک با بدن امام آن همه تقدس را به ارمغان می آورد .وپیرهن یوسف نیز گواهی دیگر است .پیرهن یوسف هم تافته ای جدا بافته نبود ولی انتساب به یوسف وجایگاه او درمان چشمان یعقوب پیغمبرشد.هرآنچه بوی محبوب می دهد و منتسب به اوست برای عاشق، محبوب است...
آدرس اینترنتی