درد دل با سید اهل قلم
70 بازدید
محل ارائه: سایت شهید آوینی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
سلام سید اهل قلم سلام ای زنده تراززندگان بازدلم برایت تنگ شد ودلتنگی دل من علت ها دارد:اومی گوید:به سید خوش خو و خوشرو وخوش گو بگو برادرجان دلم بردی ورخ پنهان نمودی ازآن پس آتشم بردل نمودی به اوبگو عمرم ازچهل گذشت وهمچنان درخراب آبادتن گرفتارم پس ای که درهمسایگی خداوند سکنی گزیده ای مارانیزدریاب. به اوبگوآنکه دستش دردست خداست ازمقام شفاعت بهره ها دارد پس مارانیز ببین به او بگو تازنده ام به صراطت که صراط همه خوبی هاست،پایبندم به اوبگو دعاکن آخرین صفحه عمرمن نیز به مهرشهادت مزین گردد. ای اهالی اهل دل ازاین که توفیق سازشدید تا لحظاتی به افق شهدا بنگرم بسی متشکرم