سینک طلایی
76 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
ازسال 87 به فکر بازسازی ساختمانم افتادم هر سال بر قامت چند متر از آن ردای نو پوشاندم گلرخان دنیاییم ازساخت وساز متری ساختمان جان به لب شدند به ناچار تدبیرم تغییر کرد تا چند متر باقی مانده را یک باره بسازم. بنایی را صدا زدم جان برادر مرا دریاب واین دوازده متر بی سقف را سقف دار کن آو آمد و با دو نفر کارگر. دریغا سه ساعت از کارکردنشان نگذشته بود که یکی از آنها زمین خورد و استخوانی از مچ دستش ترک برداشت. با ذهن و دلی مشغول , مشوش و حسابی بی رمق و برخوردی اسلامی ماشین پرایدم را روشن کردم تا دست شفا بخش دکتر کاری کند.بعد از کلی معطلی واسیری دربیمارستان به این نتیجه رسیدیم استخوانی از دستش ترک خوره است ودکتر از جراحیش گفت.و...
آدرس اینترنتی