باروت گرانی
78 بازدید
محل ارائه: سایت الف
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
واکنون گرانی بسیار ارزان به دست می­آید،این روزها یارانه­ بیست وچند هزار تومانی جرات بیرون آمدن را ندارد ویارانه چهل وچندهزارتومانی هم با دیدن رخ شوم گرانی سکته می کند.آیات عظام مکارم و نوری همدانی و...دلسوزانه ومحترمانه دولت و دست اندرکاران اقتصادی را به جد وجهد بیشتر برای مهار تورم فراخواندند اما گویا آنچه به جایی نرسد فریادست.البته ای بسا در برخی ازمحله­ ها این همه گرانی وجود نداشته باشد و یا تلاش ها به ثمر ننسته باشد و یا تورم ۲۲%خویش را هم قبول نداشته باشند و یا...
آدرس اینترنتی