جایگاه عقل درمبانی وهابیت
93 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ازامتیازات اسلام توجه واعتماد واعتباردادن به عقل است بیش ازسیصد آیه ازآیات قرآن کریم انسان را به تعقل دعوت می کنند و درروایا ازآن به رسول باطنی یادشده است بااین وصف وهابی ها تمجید ازعقل را بت پرستی می دانند و فقط قرآن کریم و روایات را درمبانی اعتقادی معتبرمی دانند ودراستفاده ازمتون دینی وقرآن کریم نیز فقط به ظاهر آیات وروایات توجه دارند وازهرگونه تعقل را مردود می شمارند. آنان برای کنار گذاشتن عقل به ادله ای تمسک کرده اند که ازجمله آنها این است که می گویند استفاده واعتماد برعقل باارسال رسول نمی سازد و...