سه نظریه در مورد رابطه پسر و دختر( به قصد ازدواج)
206 بازدید
موضوع: تبلیغ

سه نظریه در موردرابطه پسر و دختر( به قصد ازدواج)

در مورد اینکهرابطه پسر و دختر به نیت ازدواج چه حکمی دارد، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول :

هرگونه ارتباطی باجنس مخالف آزاد می دانند. فرويد و پيروانش می گویند: «اخلاق جنسى كهن بر اساسمحدوديت و ممنوعيت است و آنچه ناراحتى بر سر بشر آمده است از ممنوعيت‏ ها ومحروميت ‏ها و ترس‏ ها و وحشت‏ هاى ناشى از اين ممنوعيت‏ ها كه در ضمير باطن بشرجايگزين گشته، آمده است.»

دیدگاه دوم:

هر گونه پیوند وارتباط با جنس مخالف مردود و سرزنش شده است.برترانتراسل مى ‏گويد: «عوامل و عقايد مخالف جنسيت در اعصار خيلى قديم وجود داشته و بهخصوص در هر جا كه مسيحيت و دين  بودا پيروز شد عقيده مزبور نيز تفوّق يافت».

او میگوید: « پدران كليسا از از دواج به زشت‏ ترين صورت ياد كرده ‏اند. هدف رياضت اينبوده كه مردان را متقى سازد، بنابر اين ازدواج كه عمل پستى شمرده مى‏ شد بايستىمنعدم شود. «با تبر بكارت درخت زناشويى را فرو اندازيد» اين عقيده راسخ سنژرومدرباره هدف تقدس است. (همان، ص 30)

دیدگاه سوم: ديدگاهاعتدالى است در مقابل آن دو دیدگاه افراط و تفریطی. طبق این نظریه ارتباط بين دوجنس مخالف دريك چهار چوب تعريف شده ای پذیرفته شده است. ديدگاه اسلام ناظر به ایننگرش است. و در این باره توجه به نکات ذیل ضروری است:

نکته اول:

برخی ­ها به دروغمی­ گویند ارادتمند ازدواجیم و قصد ازدواج با شما را دارم ولی با کمی ازدقت فهمیدهمی شود که این وعده­ دروغی بیش نیست.

گاهی نیز برخیهاطرفدار این سنخ از روابط و دوستی ها هستند تابدین وسیله خویشتن را سرگرم کنند واز زود باوری برخی از دختران سوء استفاده کنند!

گاهی انگیزه­ یازدواج ناشی از احساسات است و هیچ نصیبی از خرد ورزی در آن وجود ندارد.در سنینازدواج همدیگر را دیده اند و عشقی کورانه یافته اند.امام على عليه السلام مى ‏فرمايند: «حبّ الشّى‏ء يعمى و يصمّ»، دوست داشتن چيزىانسان را كورو كر مى­كند.

نکته دوم: دوستی های خیابانی وسرپایی حتی اگر به ازدواج هم ختم شود،گاهی با بد بینی همراه خواهد بود ؛زیراهرکدام از دختر وپسر نسبت به همدیگر می­گویند او که با من به همان راحتی ارتباطبرقرار کرد ای بسا بعد از ازدواج نیز مشتری دیگری پیدا کند!

دكتر«كاترينكوهان»، استاد دانشگاه ايالت پنسيلوانيا می گوید: «طبق آخرين تحقيقات، افرادى كهپيش از ازدواج با يكديگر رابطه داشته‏ اند بعد از ازدواج در حلّ مشكلات خودعاجزند،چرا كه نسبت به يكديگر بسيار بدبين هستند. كوهان می گوید: طبيعت ارتباطاتآزاد اين است كه زوجين چندان انگيزه‏ اى براى حل درگيرى‏ ها و حمايت از مهارت‏ هاىخود ندارند.وى می گوید: به نظر مى‏ رسد ارتباطات اين افراد زودتر از افرادى كه بايكديگر دوست نبوده‏ اند، سرد و منجرّ به طلاق مى‏ شود. وى در پايان می گوید: مى‏توانم بگويم رابطه قبل از ازدواج به هيچ وجه سبب دوام زندگى زناشويى نمى ‏شود»[روزنامه جمهورىاسلامى ج ش 6571- 1380/ 11/ 29 ج ص 5

نکته سوم:

اسلام از دوستىمخفيانه دختر و پسر را هر چند به بهانه ازدواج نهى مى‏ كند . این نوع دوستی ها،آسيب‏ هاى جبران ناپذيرى را به دنبال دارد.

اصل چت كرد ن نیزحرام نيست ولى اگر چت كردن با جنس مخالف باعث ترس افتادن به گناه باشد و يا با قصدلذت انجام گيرد حرام است . گفتنى است كه همين اندازه كه ترس افتادن به گناه در بينباشد چت را حرام مى كند هر چند به گناه كشيده نشود.

اگر چت كردن باعث علاقه به جنس مخالف شود و اورا به تدريج به گناه بكشاند حرام است.

نکته چهارم:

گفتگوى مستقيم تحتنظارت خانواده هاى دو طرف بايكديگر و اطلاع يافتن از نقطه نظرات همديگر دربارهمسائل مختلف و آنچه در آينده مى تواند در زندگى مشترك تأثيرگذار باشد وكسب اطلاعاز ميزان اهتمام نسبت به ملاك ها و معيارهاى معرفى شده توصیه شده است.

تحقيق و شناسايىدوستان و نزديكان و رفقاى صميمى شخص مورد نظر ، در محل زندگى و سكونت، محل درس ومحل كارمی­ تواند راه گشا باشد.

علاوه براین ،باافراد مورد اعتماد و اقوام دلسوز و عاقل و داراى تجربه مشورت شود.