ای خدا چرا فقط در مواقع شادی با منی؟
108 بازدید
موضوع: تبلیغ

يک شب مردی در خواب ديد که با خدا روی شنهای ساحل قدم ميزند. و از آنجا تمامی مراحل زندگيش را ميديد.

ناگهان متوجه شد که در مواقع شادی و خوشحاليش همواره دو رد پا روی ساحل است . جا پای خودش و جای پای خدا.

 اما در مواقع سختی و نااميدی فقط يک رد پا بر روی شنها وجود دارد.


آن مرد با گلايه از خدا پرسيد: چرا؟ در مواقع شادمانی من با من بودی اما در موقع نااميدی و رنج مرا تنها گذاشتی؟

خداوند پاسخ داد :" من هيچگاه تورا تنها نگذاشتم."

 در موقع رنج و نااميدی تو، من تو را به دوش گرفته بودم و با خود ميبردم . اين جای پای من است تو آ ن موقع روی شانه های من بودی .