نمی از شجاعت های امام علی(ع)
80 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

به نام خداوند جان و خرد/ 

صفت شجاعت یكى از اركان اصلى فضائل نفسانى است و عبارت است از عدم تزلزل نفس در امور خطیره و هولناك، و مظهر تام و مصداق حقیقى آن وجود امام على علیه السلام بود.که در ذیل به برخی موارد اشاره خواهد شد:
اول:
ابن ابی الحدید می نویسد : معاویه خوابیده بود چون بیدار شد عبدالله بن زبیر را در پایین پای خودش دید .عبدالله در قالب شوخی گفت اگر می خواستم تورا می کشتم .
معاویه گفت: بعد از ما اظهار شجاعت کن.
عبدالله گفت چرا شجاعت ما را انکار می کنید با این که من در جنگ برابر علی اییستادم ؟
معاویه گفت اگر چنین جرات می کردی به یقین علی تو و پدرت را با دست چپ می کشت و دست راستش بی کار می ماند و دنبال دیگری می گشت که به قتل برساند.
دوم :
مشهور است امام علی(ع)با دو انگشت سبابه و وسطی گردن خالد بن ولید را فشار داد به طوری که خالد نعره زد و به هلاکت نزدیک شد.
سوم:
در جنگ صفین به چهره خود نقاب زد تعداد زیادی را به هلاکت رساندعمرو به معاویه گفت این شخص اگر ابن عباس باشد در مقابل حمله عمومی سپاه استقامت نخواهد کرد اما اگر علی باشد حتی به همه ی عرب هم پشت نمی کند چه رسد به سپاه شما.
معاویه برای این که متوجه شود آن شخص علی است یا ابن عباس دستور دادند سپاه او حرکت کند و چون حرکت کردند استقامت او را دیدند، فرمان عقب نشینی را صادر کردند.
چهارم:
گفتند یاعلی اسب تندرویی خریداری کن تا در مواقع ضرور شما را از مهلکه ها نجات دهد .امام فرمودند هرگز از دشمن فرار نمی کنم تا به اسبی تندرو نیازمند باشم .اگر دشمنی هم فرار کند هرگز او را تعقیب نمی کنم با این وصف چه نیازی به اسب تندرو دارم؟
پنجم:
ابن ابی الحدید می نویسد:
علی شجاعی بود که نام گذشتگان را محو کرد و محلی برای آیندگان نگذاشت.قدرت بازوی او در حدی بود که یک ضربت او برای قوی ترین شجاعان مرگ و هلاکت بود و هر جنگجویی را می کشت تکبیر می گفت و در لیله الهریر 523 بار تکبیر گفت.یعنی 523نفر را به هلاکت رساند.
ششم:
زره امام علی(ع)فقط با چند حلقه در شانه های او به هم وصل می شد و به کلی فاقد قسمت پشت بود .چون از او پرسیدند چرا زره ات چنین است؟
فرمود چون هرگز به دشمن پشت نمی کنم.
هفتم:
شیخ مفید ره شجاعت امام علی(ع)را نوعی اعجاز دانسته است او می فرماید هیچ دلاوری همیشه چنان نبوده که دشمن در اثر زخم او جان سپرد.بلکه گاهی جان می سپردند و گاهی زخمی می شدند ولی امام علی(ع)به هرکافری زدند به هلاکت رسید.
هشتم :
بسیاری از کسانی که پدر و برادران و یا اقوامشان به دست امام علی (ع)به هلاکت رسیده بودند او را قتال العرب می خواندند . با این بیان هم به دیگران می فهماندند که چه بسیار بودند افرادی که هلاک شده دست امام بودند و هم بدین وسیله سپاه بیشتری را برای مقابله با امام تدارک می دیدند..
نهم:
آن امام 72مرتبه جنگ و غزوات شرکت کردند فقط در جنگ تبوک به دستور پیامبر(ص) ماموریتی دیگر را پذیرفتند.در همه این نبردها شجاعت های او ثبت و ضبط است.
حضرت سجاد علیه السلام در مجلس یزید ضمن ایراد خطبه‏اى كه خود را معرفى می‌كرد به پاره‏اى از اوصاف و فضائل على علیه السلام اشاره نمود و فرمودمن پسر كسى هستم كه از همه قوى‏تر و شجاع‏تر و در عزم و اراده از همه استوارتر و چون شیر دلیرى بود كه در هنگام جنگ و كشیده شدن نیزه‏ها و نزدیك شدن سواران آنها را مانند آسیاب نرم میكرد و مانند تند بادى كه در گیاه خشكیده بوزد آنها را پراكنده می‌ساخت
دهم:
معاویه به پدر سه شهید به نام عدی گفت بچه هایت کجا هستند؟
پدر آن سه شهید فرمود:فرزندانم سعادت داشتند در رکاب امام علی(ع)شمشیر زدند و در ره دین به شهادت رسیدند.
معاویه گفت بچه هایت تلف شدند .علی حسن و حسین را پشت جبهه نگه داشت و فرزندان شما را به خط مقدم فرستاد و از بین رفتند.
عدی گفت افسوس امام علی (ع)در زیر خروارها خاک دفن باشد و من عدی نفس بکشم.
تاریخ می گوید :اشک بر گونه های نحس معاویه جاری شد و گفت دنیا عقیم است شخصی چون علی به خودش ببیند.