در كره ماه قبله كدام سمت است؟
114 بازدید
موضوع: تبلیغ

در كره ماه قبله كدام سمت است؟

در كرات ديگر مانند كره ماه يا ايستگاه‏هاى فضايى بايد به سوى خطى كه عمود بر كعبه در دو طرف زمين در آسمان امتداد دارد ايستاد زيرا قبله خود كعبه نيست بلكه امتداد آن از دو طرف پايين و بالا در آسمان نيز قبله است. براى آگاهى بيشتر ر. ك: پرسشها و پاسخهاى مذهبى ج 2 ص 82-