هشت نکته
74 بازدید
تاریخ ارائه : 2/19/2015 8:50:00 AM
موضوع: تبلیغ

یکم:

کسی که اندرز ارزان را رد می کند به زودی پشیمانی را با قیمت گرانی خواهد خرید.

دوم:

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود.

سوم:

انتقاد هم مانند باران باید آنقدر نرم باشد تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود.

چهارم:

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی.

پنجم:

اگر طالب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند .

ششم:

همانگونه که یک تکه گوشت طی زمان زیادی ایجاد می شود ودر چند دقیقه خورده می شود آبروی انسان نیز طی سالها ایجاد شده وطی چند دقیقه ریخته می شود.

هفتم:

آدم ها دو جور زندگی می کنند  یا غرورشان را زیر پاهایشان می گذارند و با انسانها زندگی می کنند و یا انسانها را زیر پاهایشان می گذارند و با غرورشون زندگی می کنند.

هشتم:

فقیر کسی نیست که کم دارد کسی است که بیشتر می طلبد.