تقریبا همه انسانها زاویه اى براى جنون در مغز خود دارند !
55 بازدید
تاریخ ارائه : 8/19/2014 6:50:00 AM
موضوع: تبلیغ

در مصاحبه معروف ، وايت از راسل مى‏پرسد : « چرا بسيارى از مردم كه از عقل سليم برخوردارند ، اين اندازه گرفتار تعصب‏اند ؟ »

راسل پاسخ مى‏دهد : « خوب ، برخوردارى از عقل سليم كاملا نسبى است ،افراد بسيار معدودى كاملا از عقل برخوردارند ، تقريبا هر كس زوايائى دارد كه در آن زوايا داراى جنون است »

نقل از كتاب : برتراند راسل افكار خود را بيان ميدارد قسمت مذهب .