مورچه عاشق...
57 بازدید
تاریخ ارائه : 6/17/2014 10:41:00 AM
موضوع: تبلیغ

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که

مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود

از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟

مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی

به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او

می خواهم این کوه را جابجا کنم

حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی

نمی توانی این کار را انجام بدهی

مورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم...

حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه

خوشش آمدهبودبرای او کوه را جابجا کرد

مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی را شکر می گویم

که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد...