شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام
106 بازدید
تاریخ ارائه : 6/17/2014 10:36:00 AM
موضوع: تبلیغ

امروز شیطان را دیدم!

نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه بر می داشت...
گفتم: ظهر شده هنوز بساط کار خود را پهن نکرده ای؟ بنی آدم نصف روز خود را بی تو گذرانده اند...
شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام.پیش از موعد!
گفتم: به راه عدل و انصاف بازگشته ای یا سنگ بندگی خدا را به سینه میزنی؟
شیطان گفت : من آن شیطان توانای سابق نیستم.دیدم انسانها ، آنچه را که من به ده ها وسوسه پنهانی انجام میدهم، روزها به صدها وسوسه آشکار انجام می دهند.اینان را به شیطان چه نیاز است؟
شیطان در حالی که بساط خود را آرام بر می چید تا در کناری آرام بخوابد

زیرلب گفت:

آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او سجده کن، نمی دانستم که نسل او در زشتی و دروغ و خیانت ،تا کجا می تواند فرا رود ، وگرنه در برابر آدم سجده می رفتم و می گفتم که همانا تو پدر منی