کور ، مست یا دیوانه ؟
105 بازدید
تاریخ ارائه : 5/26/2014 10:41:00 AM
موضوع: تبلیغ

حال دنيا را بپرسيدم من ازفرزانه اى گفت

يا باد است و ياخواب است و يا افسانه اى

گفتمش احوال عمرم رابگو تا عمر چيست؟

 گفت يا برف است و ياشمع است و يا پروانه اى

 گفتمش آنان كه مى بينى برآن دل بسته اند

گفت ياكورندو يامست اند و ياديوانه اى