خدایا چون ...جانم را بگیر
315 بازدید
تاریخ ارائه : 2/1/2014 10:51:00 AM
موضوع: تبلیغ

امام سجاد علیه السلام:
«و عمرنی ما کان عمری بذلة فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی.

 بارالها! مادام که عمر من در اطاعت تو صرف گردد مرا زنده دار، و هرگاه عمرم چراگاه شیطان شود
پیش از آن که گرفتار خشم و غضب تو گردم، جانم را بستان