آیا با عذرخواهی کردن رفیقی؟
70 بازدید
تاریخ ارائه : 2/1/2014 10:58:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 آشنایی فرمود : در محضر خانواده به فروشگاه رفتم و خرید کردیم به خیابان که رسیدیم ماشینی با سرعت آمد و از آمدن و نزدیکی و نحوه آمدنش ترسی برجانمان نشست و لگدم برفت و گلگیر ماشینش را نوازش کرد .راننده ترمز کرد و پایین آمد .قیافه ای داشت سرشار از قدرت و بود ورزشکار.

آرام و متین گفت چرا گلگیر ماشینم را زدی ؟
گفتم نزدیک بود بزنی این است رعایت حقوق دیگران؟
گفت من اشتباه کردم چرا شما اشتباه مرا با اشتباه لگدی جواب دادی؟
گفتم من هم اشتباه کردم.
گفت خوب من هم باید لگدی به ماشینت بزنم .
لرزه بر دلم نشست زیرا تازه ماشینی نو خریده بودم و نو باشد و لگد بخورد ...
و گفت نه ماشین را هم نمی زنم .

آری او رفت و من در محضر خانواده ام خجل آلود شدم.

آری چه نیک گفته اند: مهم نيست كی مقصر است باور کن مهم اين است که يادمان باشد عمرمان کوتاه است

و اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود . . .

یادمان باشد پیامبر اکرم(ص) فرمودند : اگر عذرخواهی دیگران را نپذیری از شفاعت من محروم خواهی شد.