ببین فاصله را
68 بازدید
تاریخ ارائه : 2/1/2014 11:03:00 AM
موضوع: تبلیغ


و نیز ببین فاصله ی نظر مکتب را با نظر لایه هایی از جامعه

پیامبر(ص) فرمودند: چون کسی می میرد  فرشتگان می گویند چه فرستاده است؟

مردم می گویند: چه  جا گذاشته است(من لایحضره الفقیه)

دختر رحمت است و پیامبر لقب ابوالبنات را با افتخار گرفت

و چه بسیارند که پسر را در دانه خوانند و دختر را گرفتاری خانه

آرزوی پیامبر(ص) این بوده است که  یک شب داشته باشد و یک شب نداشته باشد تا در دل شبی که داشت خدارا شکر کند  برای داشتن، و  در  شبی که نداشت بفرماید  خدایا بفرست  بیا .(سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی ره)
 او اتصال دائمی با خدا را می طلبد و خیلی ها  نماز را که می خوانند می گویند راحت شدیم.  چند درصد جامعه  آرزوی پیامبر را دارند؟
 گنج قارونی  طلبیدن کجا و اتصال طلبیدن کجا؟

علم برتر از مال قانون همیشگی خداست و مال برتر از علم قانون چه بسیار از  بشرها.

خدا اکثر را غافل و جاهل و لایعقلون می خواند و در جامعه چه بسیارند از اکثر قانون چگونه  پوشیدن و زیستن می آموزند.

قانون خداوند حرمت و احترام  مومن بیش از دویست برابر خانه ی خدا ست و قانون خیلی ها  دل شکستن چون خوردن آب و گاه سهل تر از آن .

خدا گوید  فانی را فدای  باقی کن و چه بسیارند آخرت را به نمی از دنیا می فروشند .

مکتب از غبطه خوردن به حال مومنین می گوید و چه بسیارند که غصه ی مال دیگران را می خورند.

مکتب گوید گر در منزلت آمدند و قرضی طلبیدند این رحمت خداست و قدر  بدان ولی خیلی ها این رحمت را زحمت می شمارند.

ریاست در در روایات مسولیت آور است و دل  از مدیونی به خود می لرزد  ولی بسیارند آنان که آن را طعمه ای و لقمه ای می پندارندش .

دین عقل را رسول باطنی می داند و چه بسیارند که هوا وهوس را فرمان می برند.