نیم نگاهی به «الله »چه می کند؟
67 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2014 9:56:00 AM
موضوع: تبلیغ

بود  سربازی که در دوران خدمت پیدا کرده بود رفیقی شفیق و هم سربازی دلربا .
به سلامتی خدمت سربازی به پایان رسید و هر کسی به شهر خویش برفت .
رفتیم و از هم فاصله گرفتیم در حالی که دلهایمان ذره ای از هم جدا نشد .

ساعتها و روزها متولد شدند و مردند و ما در ظاهر از هم فاصله داشتیم و در دل دلداده هم.
دل خیلی فشار آورد و رحل سفر بستم تا بر در دوست برم و غوغای دل را درمان کنم.
رفتم و رفتم تا به در خانه  رسیدم زنگ زدم و مه رخی در را باز کرد . این گل رخ  کسی جز خواهر دوست نبود.
گفتم فلانی کجاست؟ فرمود بفرمایید او هم خواهد آمد .وارد منزل شدم و نشستم . خانه ای که سکوت و پری روی آن را  پر کرده بود و من  و نفسم در کنار او.
هر چه گذشت دلم رنگ و بوی شیطانی گرفت آمد وسوسه و وسوسه ها ی گرد ن کلفت تر در ره .
سرم را بلند کردم  بر پیشانی دیوار دیدم «رسم اللهی»  دیده تا الله ر ا دید به دل گفت خجالت بکش !!!آیا
ندیدی خدا را ؟!مکن کاری که برپاسنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو
چوفردا نامه خوانان ،نامه خوانند
تو را از نامه خواندن ننگت آیو
با تمام قدرت بلند شدم و از منزل بیرون رفتم .آن الله چنان در روح وجانم اثر کرد که هیچ کس و هیچ چیز جلودارش نبود.

اگر به جایی «قاب الله» عکسی مبتذل ، یا نقاشی چشمان دختری یا تصویری که از صورتش خطر زاییده می شد وجود داشت ، آیا پیروز میدان نبود شیطان؟

نگاهی به الله چه می کند؟اگر اله به ما نگاه کند چه خواهد خواهد شد؟