رشوه اشعث برای چه بود؟
61 بازدید
تاریخ ارائه : 12/28/2013 10:22:00 AM
موضوع: تاریخ و سیرهآیت الله مکارم فرموده اند:

«این فرد در محکمه دارای پرونده‌ای بوده و قرار بود که در ارتباط با آن حکم صادر شود از همین رو با یک حلوای مخصوص شب هنگام نزد امام علی(ع) می‌رود و امام علی(ع) می‌گوید من باطن این حلوا را دیدم و گویی آن را با آب دهان مار مخلوط کرده بودند«.

برخی دیگر گفته اند
«در جریان ازدواج امام حسن(علیه السلام) با جعده آمده که امیرالمؤمنین(ع) دختر سعید بن قیس(برادر اشعث) را برای امام حسن(ع) خواستگاری نمود، وقتی اشعث از این جریان مطلع شد نزد سعید رفت و او را از این کار منصرف نموده و دختر سعید را به عقد پسر خود درآورد،

 سپس نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و اعلام کرد، دختری که برای حسن(ع) خواستگاری نموده اید، زن پسر من است. اشعث در آنجا با اصرار دختر خود را به عقد امام حسن(ع) درآورد.» ابی الفرج عبدالرحمن بن جوزی،ص 27
برخی نیز گفته اند برای نزدیک شدن به حکومت بوده است.