هرگز اصلاح شما را، با تباه ساختن خویش جایز نمى ‏شمرم
63 بازدید
تاریخ ارائه : 12/24/2013 9:45:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

خطبه 69 نهج البلاغه

كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة، و الثّياب المتداعية كلّما حيصت من جانب تهتّكت من آخر، كلّما أطلّ عليكم منسر من مناسر أهل الشّام أغلق كلّ رجل منكم بابه، و انجحر انجحار الضّبّة في جحرها و الضّبع في و جارها. الذّليل و اللّه من نصرتموه و من رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل. إنّكم و اللّه لكثير في الباحات، قليل تحت الرّايات. و إنّي لعالم بما يصلحكم، و يقيم أودكم، و لكنّي لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أضرع اللّه خدودكم، و أتعس جدودكم لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل، و لا تبطلون الباطل كإبطالكم الحقّ.

ترجمه

چقدر با شما مدارا كنم همچون مدارا كردن با شتران تازه كار كه از سنگينى بار، پشتشان مجروح مى ‏شود و يا همچون جامه كهنه و فرسوده ‏اى كه هر گاه گوشه ‏اى از آن را بدوزند از سويى ديگر پاره مى ‏شود هر زمان گروهى از لشكريان شام به شما نزديك مى‏ شوند، هر يك از شما در را به روى خود مى‏ بندد و همچون سوسمار در لانه خود مى ‏خزد و يا همانند كفتار كه در خانه خويش پنهان شده، مخفى مى‏ گردد. به خدا سوگند ذليل آن كسى است كه شما ياور او باشيد، و آن كس كه به وسيله شما (به سوى دشمن) تيراندازى كند، همچون كسى است كه تيرى بى‏ پيكان و بدون پايه رها سازد. به خدا سوگند جمعيّت شما در ميدان‏ گاههاى شهر (ومجالس بزم) زياد است، ولى در سايه پرچم‏هاى ميدان نبرد (و عرصه رزم) كم است. من به خوبى مى ‏دانم چه چيز شما را اصلاح مى‏ كند و كژى‏ هاى شما را راست مى‏ نمايد، ولى هرگز اصلاح شما را، با تباه ساختن خويش جايز نمى ‏شمرم. خداوند صورت‏هاى شما را بر خاك مذلّت بگذارد و بهره شما را (از حيات سعادت مندانه) نابود كند. شما آن گونه كه باطل را مى‏ شناسيد، نسبت به حق شناخت نداريد و آن چنان كه در ابطال حق كوشا هستيد، براى از ميان بردن باطل اقدام نمى ‏كنيد .

پيام ‏امام ‏شرح ‏تازه‏ وجامعى‏ برنهج ‏البلاغه، ج 3، صفحه‏ ى 136