پنج خصلت بسیار دلربا
55 بازدید
تاریخ ارائه : 12/22/2013 9:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند : کودکان را به پنج دلیل دوست دارم!

1- "گـریه می کننـد" چرا که چشمـان گریان" کلید بهشـت" اســت

2- "قهر می کنند" ولی زود آشتی میـکنند چـرا کـه دلی "بی کینه" دارنـد

3- "چیزی را زود خـراب میکنند" چـــــون "دلبستگی" بــه دنیـا ندارند

4- "با خاک بـازی مـی کـنند" چون "غـرور" نـدارنـد

5- "هـر چه دارنـد مـی خـورنـــد" چــون "غـم فـردا" نـدارنـد

( اصـول کـافــی 6/50)