نکاتی پیرامون ازدواج عمربن الخطاب با ام کلثوم دختر حضرت على(ع):
60 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 7:29:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

1_ در هيچ يك از صحاح ستة تفصيل جريان نيامده است.

2_ حضرت على(ع)دخترى به نام ام كلثوم نداشته(حياة فاطمة الزهراء: 219 باقر شريف قرشى) بلكه كنيه حضرت زينب بوده است. و ايشان هم با عبدالله بن جعفر ازدواج كرده بود. علل الشرائع ج 1: 86 باب 149 ج 2

3_ تشابه اسمى شده، و عمر درخواست ازدواج با ام كلثوم دختر ابوبكر را كرده بود كه آن هم در ابتدا مورد موافقت قرار گرفت ولى پس از آن با مخالفت عائشه رو برگرديد و انجام نشد الأغاني 16: 103.

4_ ازدواج عمر با زنى به نام ام كلثوم ـ محقق شده، ولى او دختر جرول مادر عبيدالله بن عمر است(سير اعلام النبلاء (تاريخ خلفاء) 87.) و ربطى به دختر حضرت على(ع)ندارد.

5_ حقايق تاريخى، دروغ بودن اين جريان را به اثبات مى رساند آنجا كه مى گويند پس از مردن عمر، محمد بن جعفر و پس از مرگ او برادرش عون بن جعفر با او ازدواج كرد. در حاليكه: خود تاريخ(استيعاب 3: 423 و 315، تاريخ طبرى 4: 213 ـ الكامل في التاريخ 2: 546.) تصريح دارد كه اين دو برادر در جنگ تستر ـ كه در زمان عمر بود به كشته شدند.

6 _مدعى هستند پس از اين دو برادر عبدالله بن جعفر، ـ برادر سوم ـ با او ازدواج كرد. در حاليكه او با زينب ازدواج كرده بود ـ و او را داشت ـ آيا او جمع بين الاختين كرده است?( الطبقات الكبرى 8: 462)