نصیحتی روزانه
80 بازدید
تاریخ ارائه : 11/28/2013 8:15:00 AM
موضوع: علوم حدیث


شیطان هر آن انسان را وسوسه میکند

ضد وسوسه نیز نصیحت است و موعظه

چون تکرار وسوسه روش وسوسه گر است طبیب روح نیز باید همیشه پندها و نصیحت هایش را تکرار کند

از اینرو امام علی(ع) بعد از هر نماز عشا  با صدایی رسا  به شنوندگانش می فرمود: «تجهزوا رحمکم الله
فقد نودی فیکم بالرحیل»
خداوند بیامرزد شما را مهیای رفتن باشید که فرمان کوچ داده شده اید

گاه گفته  شده  یا علی چرا هر روز تکرار میکنی تجهزوا رحمکم الله ...را؟

جواب داده اند مگر شیطان یک بار وسوسه می کند؟!