پیشگویی رسول خدا(ص) در مورد ابی ذر«ره»
66 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2013 3:37:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

رسول خدا )ص( به ابی ذر فرمود:

 "تو در سرزمینی تنها از دنیا می روی و گروهی از مؤمنان بالین تو حاضر می شوند". سالها گذشت؛ ابوذر درزمان عثمان و معاویه تبعید شد و در ربذه تنها جان داد و گروهی كه رئیس آنها مالك اشتر بود، حاضر و بدن او را دفن كردند. ابن ابی الحدید می گوید: طبق این حدیث رسول خدا (ص)به ایمان مالك گواهی داده است. الغدیر،ج 9،ص 41.

دفن ابوذر:

مالك اشتر با گروهی قصد حج كرد. در ربذه زنی را دید كه بر گذرگاه ایستاده و فریاد می زند: ای مسلمانان! این جسد ابوذر دوست و صحابه پیامبر اكرم (ص)است؛ كسی را نداریم كه در دفن او یاریم كند. آنها ابوذر را غسل داده و كفن كردند و مالك به نماز ایستاد و بعد از دفن چنین گفت: اللهم هذا أبوذر صاحب رسول الله (ص)عبدك فی العابدین و جاهد فیك المشركین لم یغیر و لم یبدل لكنه رأی منكرا فغیره بلسانه و قلبه، حتی جفی و نفی و حرم و احتقر ثم مات وحیدا غریبا اللهم فاقصم من حرمه و نفاه من مهاجره و حرم رسولك (ص) . رجال الكشی،ص 65. )