فاصله قضاوت امام علی(ع) با عثمان در شرابخواری ولید؟؟!!
299 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2013 3:32:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

ولید از طرف عثمان حاكم كوفه شد. او مردی شراب خوار بود. مردم در حال مستی انگشترش را از دستش بیرون آورده و به مدینه نزد عثمان آمدند و گفتند: نماینده شما در كوفه شراب خوار است. عثمان دلیل خواست، گفتند: ما این انگشتر را از دستش در حال مستی بیرون آورده ایم و او نفهمیده است. عثمان اعتنایی نكرد و به سینه آنها زد. شاهدان كه این همه راه آمده بودند، نزد حضرت علی )ع(رفتند و ماجرا را گفتند حضرت به عثمان گفت: " چرا حكم خدا را اجرا نكردی؟ " به هر حال ولید احضار و به دست مبارك حضرت امیر (ع( شلاق خورد. تفصیل ماجرا در مروج الذهب فارسی )جلد 1، ص 693(آمده است

. بعد از عزل ولید، سعید بن عاص استاندار كوفه شد. او در اول كار خیلی مقدس مآبانه برخورد كرد و حتی منبری كه ولید روی آن نشسته بود را شستشو دادند، ولی بعد از رسیدن به قدرت اموال بیت المال را پایمال كرد و. . . مالك اشتر هفتاد هزار سوار از كوفه برای اعتراض به تصرف نابجای استاندار در حق الناس به مدینه حركت داد؛ گرچه عثمان اعتنایی به این هجرت و راه پیمایی و اعتراض نكرد! ! ! مروج الذهب،ج 1،ص 694