اولین واعظی که با بلندگو سخنرانی کرد؟
52 بازدید
تاریخ ارائه : 10/28/2013 1:06:00 PM
موضوع: ارتباطات

فلسفى تعريف مى‏ كردند اولين نفرى كه در ميان وعاظ با بلندگو صحبت كرد من بودم، نمى‏دانيد چه بازى‏اى سر من درآوردند. گفتند مجلس معظمى بود و در آنجا بلندگو گذاشته بودند. قبل از من واعظى رفت صحبت كند، گفت: اين بوق شيطان را برداريد. برداشتند و آن واعظ در اثر كثرت جمعيت نتوانست مطلب را به همه مردم بفهماند. من رفتم روى منبر. تا نشستم گفتم: بوق شيطان را بياوريد. ببينيد جمود چقدر! اينها آبروى دين را مى‏برد. كى گفته بلندگو بوق شيطان است؟!مجموعه‏ آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏21، ص: 139