نگاهی به آیات شفاعت
95 بازدید
تاریخ ارائه : 10/27/2013 9:48:00 AM
موضوع: تفسیر

در قرآن کریم بیش از سى مورد درباره شفاعت بحث شده است.

آیات شفاعت را مى توان به چهار دسته تقسیم نمود:

1_ به طور مطلق شفاعت را نفى مى کند، مثل آیه 48 بقره و آیه 254 بقره و 48 مدثر.

2_ آیاتى که شفیع را منحصراً خدا معرفى مى کند،‌مثل آیة 4 سجده و 44 زمر.

3_آیاتى که شفاعت را به اذن و فرمان خدا مشروط مى کند، مثل آیه 23 سبا.

4_ آیاتى که براى «شفاعت شونده» شرایطى را بیان کرده است برخى از این شرایط جنبه اثباتى دارد مثل پذیرفته شدن در پیشگاه خدا و جلب رضایت و خشنودى حضرت حق تعالی؛ یعنى شفاعتِ شفاعت کنندگان شامل حال کسانى مى شود که بتواند رضایت خدا را جلب نماید، مثل آیة 28 انبیا، یا پایبندى به عهد و میثاق الهى را یکى از شرایط قبولى شفاعت دانسته است. برخى شرایط جنبه سلبى دارد،(آیه‌ 48 بقره.) مثل: «ما لظالمین من حمیم و لا شفیع یطاع».(غافر (40) آیة 18.)از بررسى مجموع آیات شفاعت نتیجه گرفته مى شود که «منظور از آیات نفى کننده شفاعت این است که کسى به صورت استقلالی چنین حقى ندارد،