بنیاد ظلم از اندک شروع شود
140 بازدید
تاریخ ارائه : 2/28/2013 9:11:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


روایت کرده اند: براى انوشیروان عادل در شکارگاهى ، گوشت شکارى را کباب کردند، نمک در آنجا نبود، یکى از غلامان به روستایى رفت تا نمک بیاورد.انوشیروان به آن غلام گفت : ((نمک را به قیمت روزانه (نه کمتر )خریدارى کن ، تا آیین نادرستى را بنیانگذارى و در نتیجه روستا خراب نگردد.))به انوشیروان گفتند: اندکى کمتر از قیمت خریدن ، چه آسیبى مى رساند؟))انوشیروان پاسخ داد: ((بنیاد ظلم در آغاز، از اندک شروع شده و سپس به طور مکرر بر آن افزوده شده و زیاد گشته است .))

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبى

برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه  که سلطان ستم روا دارد

زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

 

حکایتهاى گلستان سعدى به قلم روان .نویسنده : محمد محمدى اشتهاردى