شهیدمطهری ذکر خیرى از پدر بزرگوارش
58 بازدید
تاریخ ارائه : 2/28/2013 9:21:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 پدر بزرگوارم (مرحوم حاج محمّد حسید مطهرى رحمة اللّه علیه ) از وقتى که یادم مى آید (حداقل از چهل سال پیش ) من مى دیدم این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمى گذاشت که وقت خوابش از سه ساعت از شب گذشته تاءخیر بیفتد. شام را سر شب مى خورد و سه ساعت از شب گذشته مى خوابید و حداقل دو ساعت به طلوع صبح مانده و در شب هاى جمعه از سه ساعت به طلوع صبح مانده بیدار مى شد. و حداقل قرآنى که مطالعه مى کرد یک جزء بود. و با چه فراغت و آرامشى نماز شب میخواند. در سالهاى اخیر با وجود اینکه تقریبا صد سال از عمرش مى گذشت . هیچ وقت من ندیدم که یک خواب ناآرام داشته باشد، این همان لذت معنوى بود که وى را این چنین نگه اش مى داشت . یک شب نبود که پدر و مادرش را دعا نکند. یک نامادرى داشت که خیلى به او ارادت داشت هر شب به او نیز دعا مى کرد. خویشاوندان و ذیحقان و بستگان دور و نزدیکشش را همچنین از یاد نمى برد، حتى یک شب هم نشد که همه آنها را دعا نکند، این ها دل را زنده مى کند. آدمى که بخواهد از چنین لذتى بهره مند شود، ناچار باید لذتهاى مادى را تخفیف بدهد تا به آن لذت عمیق تر آلهى معنوى برسد. حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیة الله مرتضى مطهرى محمّد جواد صاحبى