چه کسی مالک عقلش نیست؟
62 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:05:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

امام صادق علیه السلام فرمود: الغضب ممحقه لقلب الحکیم و قال : من لم یملک غضبه لم یملک عقله ؛خشم ، قلب شخص حکیم را تباه مى کند و فرمود: کسى که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست . امام باقر علیه السلام فرمود: همانا این خشم ، پاره آتشى از شیطان است که در قلب فرزند آدم افروخته مى شود و همانا کسى از شما آنگاه که خشمگین مى شود چشمانش سرخ و رگهایش بر آمده مى شود و شیطان در درون او وارد مى گردد پس هرگاه یکى از شما درباره خود از این حالت خشم ترسان باشد به زمین بنشیند زیرا پلیدى شیطان در این هنگام از وجود او مى رود.