پانصد سال نوحه وزاری!
74 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 9:59:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 عن ابى عبدالله علیه السلام قال :کان اسم نوح عبد الاعلى و انما سمى نوحا لانه بکى خمسمائه عام؛امام صادق علیه السلام فرمود: نام حضرت نوح علیه السلام عبدالاعلى بود ولى چون پانصد سال را به نوحه و زارى گذراند نوح نامیده شد. جهاد با نفس؛شیخ حر عاملى قدس سره