این همه موعظه مجانی!!!!
55 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 9:57:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


کتب هارون الرشید الى ابى الحسن موسى بن جعفر علیه السلام : عظنى و اوجز. قال : فکتب الیه : ما من شى ء تراه عینک الا و فیه موعظه؛هارون الرشید به امام موسى بن جعفر علیه السلام نوشت که : مرا موعظه کن و کوتاه سخن گو. - راوى گوید: - حضرت براى او نوشت : هیچ چیز نیست که چشم تو آن را ببیند جز اینکه در آن موعظه اى نهفته است . جهاد با نفس؛شیخ حر عاملى قدس سره