تواضع و نهایت پارسایى محقق اردبیلى«ره»
47 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 1:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

یکى از زائران نجف اشرف ، محقق اردبیلى را در مسیر راه دید، او را نشناخت ، زیرا او به خاطر لباسهاى ساده اى که مى پوشید با سایر مردم چندان تفاوتى نداشت ، از او خواست که لباسش را بشوید.محقق اردبیلى ، در خواست او را پذیرفت ، و شخصا مشغول شستن لباس ‍ چرکین آن مرد شد، در این وقت شخصى به محضر محقق اردبیلى آمد، افراد دیگر نیز آمدند و از ماجرا اطلاع یافتند، آن مرد را سرزنش کردند که چرا جسارت کردى و لباس چرکین خود را به محقق اردبیلى دادى بشوید؟محقق اردبیلى ، آنها را از ملامت و سرزنش باز مى داشت و مى فرمود: (حقوق برادران با ایمان بیش از این است که تنها لباس آنها را بشوییم. 

سرگذشتهاى عبرت انگیز، محمد محمدى اشتهاردى