شیخ محمدعبدالعال چراشیعه شد؟
69 بازدید
تاریخ ارائه : 11/12/2012 9:36:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

یکی از مستبصرین معاصر، عالم فلسطيني، شيخ محمد عبدالعال است. وی مي گويد: «پس از مدتها مطالعه، حادثه اي که نهایتاً مرا به ولايت اهل بيت(س) رهنمون گردید اين بود که روزي روبروي مغازة يکي از اقوامم نشسته بودم و شنيدم که وی به يکی از نوه هاي خود امر کرد که به جاي او در مغازه بنشيند تا نماز عصر را به جاي آورد. من به فکر فرو رفتم که چگونه يک نفر مغازۀ خود را رها نمي کند تا به نماز بايستد مگر آن که کسي را به جاي خود قرار دهد که بتواند حافظ اموالش باشد، حال چگونه ممکن است که پيامبر(ص) امّتي را بدون امام و جانشين رها سازد. به خدا سوگند که هرگز چنين نخواهد بود...». وی مي گويد: «مردم به خودي خود به دين اهل بيت(س) روي خواهند آورد زيرا دين فطرت است، ولي چه کنيم که اين دين امروز زير چکمه هاي حکومت ها قرار دارد».«موسوعه من حیات المستبصرین»