درد دل
47 بازدید
تاریخ ارائه : 10/24/2012 7:40:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

  سلام سیدبزگواروسیداهل قلم ازاین که دراین روزهابرخی باصراحت تمام ازتحریم یاکم رنگی انتخابات می گوینددلم گرفته است هرچه عقلم رابارهابه زحمت انداختم که برای سخن مخالف دلیلی محکمه پسندبیابم نیافتم که نیافتم.
عقل می گویدفرض کن درانتخابات سال 88هم جای گله ای هم پیدا شود ولی گله کجا و عدم شرکت درانتخابات کجا؟آیااگرشماها(شهدا)دردنیای فانی مابودید وحتی کهکشانی ازبی مهری ها هم نصیبتان می شد به خیال اندیشه نازنینتان هم می آمد که دیگران رابه شرکت نکردن درانتخابات تشویق کنید؟نه هرگز شماپاکان وخوبان کجا واین اندیشه های متعفن کجا؟
آه ببخشید به جای این که ازفتوحات بعداز شهادت شمابگویم چه گفتم ؟به فضل الهی قدرتمان به جایی رسیده است ازبستن تنگه هرمز سخن می گوییم به جایی رسیده ایم که هواپیمای جاسوسی امریکارابه اسارت گرفته ایم؛همان هواپیمایی که امریکایی ها اجازه ندادند وزیرخارجه فرانسه دستش را باجنس بدنه آن آشناکند( که نکند بفهدازچه درست شده است). به جایی رسیدیم که انواع واقسام موشک هاراآزمایش می¬کنیم وقاطعانه به امریکاهشدارمی دهیم ناوجنگیت حق برگشت به خلیج فارس را ندارد.و...
آری بعدازشمادیکتاتورها یکی پس از دیگری سقوط کردند یادرحال سقوطند واسرائیل وامریکا وانگلیس باچشمانی گریان نظاره گر شده اند.نمی دانند چه کنند وگاه رفتارهایی جنون آمیزازخودنشان می دهند.جانم سیدشهیدم همه این هابه برکت خون شماشهداست.