لرزش کمر یا لغزش قلم !
60 بازدید
موضوع: سایر


حاج آقا زائری به مناسبت قضیه ی رقص دختران اینستایی و پخش آن کلیبها و... نوشته اند مشکل، لرزش کمر دختری نوجوان نیست، آنچه دین را نابود و نظام را متلاشی می کند لغزش قلم قاضی کهنسال است".

 زائری جان ! 

می توان گفت رقصیدن و لرزش کمر دخترهای  جوان هم ،  به معنای شکسته شدن حرمت احکام نورانی اسلام و دهن کجی به دستورات الهی است و این  خود یک مشکل بزرگ است .

 با لرزیدن کمرهای سازمانی شده، آنهم در دید عموم ، لغزش و لرزشهای متنوع دیگری آغاز خواهد شد.اگر لرزش و لغزش دختران جوان نجومی شوند ناهنجاریهای دیگری اتفاق خواهد افتاد و آن گاه که فساد فراگیر شد چه می توان کرد؟

در مورد لرزش کمر نوجوانان هم باید دسنورات دین و توجه به امربه معروف و نهی از منکر فراموش نشود.

البته تردیدی نیست که باید با لرزش و لغزشهای بزرگتر با شدت بیشتری برخورد کرد

@seratsadegh