روضه و تحجرگرایی؟!
26 بازدید
موضوع: تبلیغ

گفت ناحسابی حسابی دلم را گرفته  است! 

گفتم چه کرده اند؟

گفت بگو چه گفته اند!

گفته اند روضه تحجر گرایی و روضه خوانها بی سوادند !

گفتم آن قدیم قدیمها هم 

بعضیها

پیامبر را مجنون 

امام حسن (ع) را مذل المومنین 

امام حسین (ع) را منحرف از دین خوانده بودند!

باز بخت و اقبال روضه خوانها خیلی بلند است که در موردشان گفته اند سواد ندارند و متحجرند!

گفت البته گویا پشیمان شده اند و عذرخواهی نیز کرده اند.

گفتم چه کاره هست ؟!

گفت می گویند هنرمند است!

گفتم حتما از آن دسته از هنرمندانی است که آغوشی پر از سگ دارند!

و

با بچه داشتن مخالفند!

و ...

بی خیال عزیزم!

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

آنان که خود پرتند و حرف حق را  اصلا بر نمی تابند و با گفتن حرف حق هم ناسازگارند

پوزششان نیز ای بسا از روی ترس و مصلحت باشد

@seratsadegh