امام مظلوم بوده است و روضه خوانهایش نیز!
20 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


گوسفندی از رودخانه ای پرید و بزغاله ای خندید . گوسفند گفت چرا خندیدی ؟!
بزغاله گفت چون پریدی دمبه ات تکانی خورد و رفت بالا و فلان جایت پیدا شد !
گوسفند گفت من چون از رودخانه پریدم آن پیدا شد و شما جماعت بزغاله ها نپریده هم فلان جایتان پیداست!
حال برخی ها از به اصطلاح هنرمندان که نه اسلامی تربیت شده اند و نه اصولا هنری و سوادی برای شناختن امام حسین (ع) و روضه خوانهای او دارند و نه می دانند به چه کسی روضه خوان می گویند روضه خوانی را تحجر گرایی و روضه خوانها را بی سواد و به تمسخر می گیرند!
قبول که برخی از روضه خوانها هم کم سواد باشند باز جایی برای تمسخر نیست .آیا اصناف و اقشار دیگر همه بی نقص و تقصیرند؟! آیا می توان گفت همه روضه خوانها بی سوادند؟!
این چه سوادی است که روضه خوانی را تحجر و روضه خوانها را متحجران می داند؟!
به یقین این کوته بینان اگر در عصر امام حسین(ع) هم بودند قیام او را تندروی می دانستند و اگر در مقابل او شمشیر نمی زدند بر علیه او مصاحبه می کردند!
ای دنیا!
امام حسین (ع) مظلوم بوده است و گویا ارادتمندان و روضه خوانهایش هم باید مظلوم باشند.
@seratsadegh